«Надежда» центрым и гъэсэнхэр IущIащ щоджэнхэм

Къэрэшей-Шэрджэсым балигъ мыхъуахэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэу щыIэ 
«Надежда» центрым и гъэсэнхэр IущIащ дин лэжьакIуэхэм – Черкесск и Никольскэ члисэ 
зэхуэхьэсам и щоджэнхэу щоджэн Гурин Александррэ Кара-Паго къуажэм и имам 
Курачинов Альбирэ. ЗэIущIэм хэтащ ветеранхэм я Советым и унафэщI Апсов Альберт. 
Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ центрым и унафэщIым и жэрдэмкIэ, фIэщхъуныгъэм теухуа 
упщIэ куэд ятащ. Зэпсэлъэныгъэр сыхьэтитIкIэ екIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм къащIащ 
цIыхур тхьэлъэIу щIыхуэныкъуэр, гуэныхь къихьа иужькIэ, Тхьэм и псалъэр щIэбджын 
хуейр. Апхуэдэу ныбжьыщIэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ щоджэнхэр къулыкъум 
зэрыпэрыхьар. Зэхыхьэ нэужьым хьэщIэхэм упщIэхэмкIэ зыхуагъэзащ. 

 

Просмотров: 917

Поделиться

VK:39834