ЕкIуэлIапIэм и советым и лэжьыгъэр къалъытащ

Предтечи Иоанн и къарум щыщ Iыхьэхэр къызэрихьам теухуа фэеплъ Литургиер 
Исправнэ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр 
иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щоджэн 
нэхъыжь Субтельный Евгений. 
ТхьэлъэIу нэужьым ЕкIуэлIапIэм 2022 гъэм зэфIигъэкIахэр зэхалъхьэжащ. Члисэм 
и унафэщIым къыхигъэщащ блэкIа илъэсым Распятиер, бэныр къызэращэхуар. Псапэ 
шхапIэм и лэжьыгъэр зэтраублэжащ. Волонтёрхэм шэджэгъуашхэ хьэзырхэр станицэм дэс 
хуэныкъуэхэм, хуэмыщIахэм хуашэ. Члисэм и щIыунэр зэгъэпэщыжыныр мы гъэм и кIэм 
нагъэсыну я мурадщ. 
Зэхыхьэм хэтащ Исправнэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Березовский 
Александр екIуэлIапIэм кIуэхэм яжриIащ гъэнэхуа псыр щахъумэну бак зэрагъэпэщыну. 
ЗэIущIэ нэужьым къалъытащ ЕкIуэлIапIэм и советым и лэжьыгъэр къехъулIауэ. 
ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм фIыщIэ хуащIащ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александррэ 
Исправнэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Березовский Александррэ, станицэм и 
чристэн зэгухьэныгъэр егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ зэрызэдэлажьэм папщIэ. 

 

Просмотров: 1205

Поделиться

VK:39834