Кисловодск къыщызэIуахащ хэкIуэдахэм я фэеплъ

 Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэм Псыхуабэ епархием Кисловодск щиIэ округым и 
благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн хэтащ зи къалэныр зыгъэзащIэу дзэ 
операцэ хэхам хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъыр къыщызэIуахым. 
ХэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъыр ягу къагъэкIыжыну Кисловодск къалэм 
щызэхуэсащ: къалэм и Iэтащхьэ Моисеев Евгений, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, 
къалэ администрацэм, къалэм и Думэм я лIыкIуэхэр, хэкIуэдахэм я благъэхэмрэ 
Iыхьлыхэмрэ, щIыпIэм щыпсэухэр. 
ХэкIуэдахэм я цIэр зытет табличкэхэр фэеплъым деж фIадзащ. ЗауэлI 500-м я цIэ 
тратхащ абы, Хэку зауэшхуэм хэтахэм. 
ПэкIум ягу къыщагъэкIыжа зауэлIхэр лIыхъужь хъуащ. Зэхыхьэм и кIэухым 
хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Просмотров: 624

Поделиться

VK:39834