Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр ветераным ехъуэхъуащ

Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэм, Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ 
зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуну 
къызэхуэсащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Солнышкин Афанасий, щIышылэм зи ныбжьыр 
илъэси 103-рэ ирикъуар. А махуэм Афанасий япэу Христос и щэхухэм зыхигъэгъуэзащ. 
Сабийхэм Афанасий тхьэлъэIу тхылъхэр, просфор, удз гъэгъахэр, IэфIыкIэхэр, 
езыхэм ягъэхьэзыра саугъэтхэр иратащ, зауэ уэрэд жаIащ, ветераным епсэлъащ. Афанасий 
и гъащIэм яхутепсэлъыхьащ, сабийхэм чэнджэщ яритащ  адэ-анэхэм едэIуэну, зэпымыууэ 
лэжьэну, я IэнатIэм, унагъуэм, Хэкум хуэпэжыну, дэтхэнэ зы дакъикъэри ялъытэну.

***
Солнышкин Афанасий 1920 гъэм Шэшэн-Ингуш областым и Наурскэс станицэм 
къыщалъхуащ. 1942 гъэм и пэщIэдзэхэм ар Наурскэ военкоматым дзэм щраджащ. 1942 
гъэм щэкIуэгъуэм щыщIэдзауэ 239-нэ артиллерие полкым и 77-нэ шабзауэ дивизэм абы 
къулыкъу щищIащ. 1942 гъэм щыщIэдзауэ 1943 гъэ пщIондэ Кавказыр щхьэхуит 
къэщIыжыным щIэзэуахэм яхэтащ, тIасхъэщIэххэм я командиру. Севастополь, 1943 – 
гъэм Кърымыр щхьэхуит къэзыщIыжахэм яхэтащ. 1945 гъэм фронтым къикIыжащ. Хэку 
зауэшхуэ орденым и япэ, етIуанэ нагъыщэхэр, Вагъуэ плъыжь орденыр, «За оборону 
Кавказа» медалыр, ТекIуэныгъэ Иным и юбилей медалхэр  къыхуагъэфэщащ. 
Къигъэлъэгъуа лIыгъэм, хахуагъэм, Хэкур хъумэным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ 
Солнышкин Афанасий  республикэм и Iэтащхьэм къыхуигъэфэщащ «За заслуги перед 
Карачаево-Черкесской республикой» орденыр. 

 

Просмотров: 680

Поделиться

VK:39834