Архиепископ Феофилакт Дунейпсо Хъуромэ къеджэныгъэхэм Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу хэтахэм яхэтащ

 2023 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ 
Татианэ и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт пастыр нэхъыщхьэхэм я гъусэу, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх 
Кирилл щIыгъуу Москва къалэм КъегъэлакIуэ Христос и Члисэм тхьэлъэIу 
литургиер дригъэкIуэкIащ. 
ТхьэлъэIукIэ къызэIуахащ «Глобальные вызовы современности и духовный 
выбор человека» XXXI Дунейпсо Хъуромэ къеджэныгъэхэр. Зэхыхьэм и пленарнэ 
зэIущIэр а махуэм щекIуэкIащ Къэрал Кремлым и уардэунэм. Архиепископ 
Феофилакт иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэм я лэжьыгъэр. Абы 
хэтащ  щоджэнхэр, монаххэр, Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым и егъэджакIуэхэр. 

 

Просмотров: 2123

Поделиться

VK:39834