Члисэ зэхуэхьэсам зыплъыхьакIуэ кIуащ спортсмен ныбжьыщIэхэр

Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Члисэмрэ къэзакъхэмкIэ и музейм 
зыплъыхьакIуэ щрагъэкIуэкIащ «Воин» Iэпщэрыбанэ армэм хэт спортсменхэм папщIэ. 
ХьэщIэ ныбжьыщIэхэм заригъэплъыхьащ «Царьград» зэгухьэныгъэм и унафэщI 
Струговцев Денис Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Алескандр и гъусэу. 
НыбжьыщIэхэм Баталпашинскэ къудамэм и къэзакъхэм я тхыдэм, ахэр я 
щIыналъэм зэрырагъэIэпхъукIам зыхагъэгъэузащ, Черкесск къалэм и тхыдэм теухуауэ щIэ 
куэд къащIащ. Георгий и кавалерхэм я фэеплъым деж Баталпашинскэ къудамэм и 
къэзакъхэу Япэ дунейпсо зауэм хэкIуэдахэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
НыбжьыщIэхэм зыхагъэгъуэзащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Члисэр XX-нэ 
лIэщIыгъуэм зэхэзехуэн зэращIауэ щытам, щоджэн-ветеранхэм я лIыгъэм 
зыхагъэгъуэзащ, Хэку зауэшхуэм хэтахэм. ЗыплъыхьакIуэм члисэм щыпащащ. 
Сабийхэр теплъэхэм еплъащ, уэзджынэ уапIэм дэкIуеящ. ЗыплъыхьакIуэ 
нэужьым шхапIэм шей щефахэщ. 

Просмотров: 1182

Поделиться

VK:39834