КъурIэныр зэрагъэсам теухуауэ

ЦIыху мелуан бжыгъэхэм я лъапIэныгъэр зыгъэсыфынур мащIэщ. А цIыхухэм 
лъагъумыхъуныгъэ зыхуиIэрщ. Лъагъумыхъуныгъэм напэр егъэкIуэд. НэхъыкIэр 
лъагъумыхъуныгъэм гъунапкъэ зэримыIэрщ. Европэ къэралым и цIыхубэм а 
лъагъумыхъуныгъэр къигъэувыIэн папщIэ зыри зэримыщIар нэхъыкIэщ. Тхыдэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, тхылъ лъапIэхэм иужькIэ цIыхухэр ягъэсынкIэ хъунущ. 
ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм я гум щыщIар политикэ IуэхукIи ящхьэщыпхыфынукъым. 
НэгъуэщIхэм я лъапIэныгъэм зыри еIусэну хуиткъым. Абы цIыхубэмрэ къэралымрэ я нэIэ 
тетын хуейщ. 
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм  я архиепископ Феофилакт.

 

Просмотров: 1427

Поделиться

VK:39834