Архиепископ Феофилакт Тыркуменистаным кIуащ

2023 гъэм щIышылэм и 13-17-хэм, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и 
арэзыныгъэкIэ, Урыс Чристэн Члисэм и Патриаршэ благочиниер Тыркуменистаным 
пIалъэкIэ щызезыгъакIуэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт 
благочинием и екIуэлIапIэхэм щыIащ. 
Абы хыхьэу архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Тыркуменбад, 
Байрамали, Мары, Ашхабад, нэгъуэщI къалэхэм я члисэхэм. Байрамали къалэм 
Щихънагъым щигъэнэхуащ екIуэлIапIэм и члисэ зэрагъэпэщыжар, Чристэн щэнхабзэр 
щадж гупыр здэщыIэр. Тыркуменабад пастыр нэхъыщхьэм щигъэнэхуащ уэзджынэ 
уапIэр. Ашхабад щоджэн Ухоботов Иоанн ипхъу Екатеринэ умэхъын щIыным и щэхухэр 
щригъэкIуэкIащ. 
Хабзэ зэрыхъуауэ благочинием и щоджэнхэм я зэхуэс зэхэтащ икIи къэралым и 
щоджэнхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ Хъуромэм ирагъэблэгъащ. 
ЕкIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэнхэмрэ хабзэ хъуауэ щепсалъэм, архиепископ 
Феофилакт хъуэхъу лъигъэIэсащ Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыу, 
фIэщхъуныгъэ быдэ, къару яIэну. 
Иужьрей махуэм Щоджэн нэхъыщхьэр IущIащ Тыркуменистаным хамэ къэрал 
IуэхухэмкIэ и министр Мередов Рашид. 

 

Просмотров: 2377

Поделиться

VK:39834