Архиепископ Феофилакт IущIащ Тыркуменистаным хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министрым

Тыркуменистаным хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и сайтым хъыбар 
къызэрыдигъащIэмкIэ, 2023 гъэм щIышылэм и 17-м зэхэтащ Урыс Чристэн Члисэм и 
екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилактрэ хамэ къэрал IуэхухэмкIэ а къэралым и министр Мередов 
Рашидрэ. 
Архиепископ Феофилакт Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл 
къыбгъэдэкI фIэхъусыр Тыркуменистаным и президентым ирихыжащ. 
Министрым чристэн зэгухьэныгъэхэм фIыщIэ яхуищIащ социальнэ, гуманитарнэ, 
щэнхабзэ проектхэр зэрагъэзащIэм папщIэ, Тыркуменистаным и цIыхухэм 
ядэIэпыкъуным, гъунэгъу лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр ирагъэфIэкIуэным и IуэхукIэ. 
Апхуэдэу, зэIущIэм хэтхэр зэхъуэжащ гуманитарнэ зэпыщIэныгъэхэм 
зрагъэужьыным ехьэлIауэ. 
Архиепископ Феофилакт Тыркуменистаным и Iэтащхьэм фIыщIэ хуищIащ 
къэралым и чристэн зэгухьэныгъэхэм зэразыщIигъакъуэм папщIэ. 

 

Просмотров: 1093

Поделиться

VK:39834