УнафэщIыр ехъуэхъуащ интернатым и гъэсэнхэм

2023 гъэм щIышылэм и 16-м Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм и унафэщI щоджэн 
Яковенкэ Илия щыIащ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимых школ-интернат №27-нэ коррекцэ 
школым. 
Илъэсиблым щIигъуауэ ныбжьыщIэхэм я деж махуэшхуэм и пэ къихуэу хабзэ 
хъуауэ макIуэ. Мы зэм цIыкIухэм я хьэщIащ Псыхуабэ егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и 
унафэщI Васютинэ Наталье. Сабийхэр яфIэгъэщIэгъэну а зэIущIэхэм поплъэ икIи 
зыхуагъэхьэзыр. НыбжьыщIэхэм хьэщIэхэр концерт ирагъэплъащ. Усэ къеджащ, уэрэд 
жаIащ, къэфащ. 
Зэхыхьэр щиухым Илия сабийхэм IэфIыкIэхэр яритащ Лазаревскэ члисэм и 
зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкIыу. 
 

 

Просмотров: 1338

Поделиться

VK:39834