ЕкIуэлIапIэм и щIалэгъуалэр дэIэпыкъуащ Христос Хъуромэм ирихьэлIэу члисэр гъэдэхэнымкIэ

Христос и Хъуромэм ирихьэлIэу Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс 
округым щиIэ щIалэгъуалэ къудамэм жыджэру хэтхэр дэIэпыкъуэгъу хъуащ Христос и 
Хъуромэ махуэшхуэм ирихьэлIэу Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэр 
махуэшхуэ тхьэлъэIум хуэгъэхьэзырынымкIэ. Гъэ къэси хуэдэу члисэм псейхэр, члисэм и 
пщIантIэм Хъуромэ вертепыр щагъэуващ.

 

Просмотров: 1000

Поделиться

VK:39834