ИппотерапиемкIэ центрым манеж щаухуэ Псыхуабэ епархием иппотерапиемкIэ и «Целебный Ессентуки» центрым манеж

Псыхуабэ епархием иппотерапиемкIэ и «Целебный Ессентуки» центрым манеж 
щаухуэ. ЛэжьакIуэхэм зыхуагъэхьэзыращ фундамент ухуэныгъэм. 
УхуэныгъэщIэм и фIыгъэкIэ сабийхэм я гъусэу зыбгъасэ хъунущ икIи 
иппотерапиемкIэ чэзур нэхъ мащIэ хъунущ. Иджыпсту центрым ОВЗ узыфэ зыпкъырыт 
сабии 180-рэ йокIуалIэ. Абы щыщу 15-р Донбасс къикIащ. 
Манеж ухуэныгъэр Сбербанк ПАО-м и дэIэпыкъуныгъэкIэ йокIуэкI, Урысейм и 
Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрийрэ Псыхуабэ, Черкесск 
щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактрэ я дэIэпыкъуэгъуу. 

 

Просмотров: 1260

Поделиться

VK:39834