Члисэ музейм кIуащ педагогикэ колледжым и студентхэр

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 7-м Члисэмрэ къэзакъхэмрэ я тхыдэ музей Черкесск и 
Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIэм щекIуэкIащ Педагогикэ колледжым и студентхэм я 
зыплъыхьакIуэ. Экскурсиер ирагъэкIуэкIащ щоджэн Гурин Александррэ «Царьград» 
щIыналъэ къудамэм и унафэщI Струговцев Денисрэ. 
Щоджэныр студентхэм яхутепсэлъыхьащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэгъуэблагъуэм 
ит Члисэхэм я тхыдэм, тхьэнапэхэм, тхылъхэм, сурэтхэм иригъэплъащ. Псом хуэмыдэу 
гулъытэ яхуищIащ митрополит Антоний (Романовский), зи илъэс 60-р а махуэм 
ягъэлъапIэм. 
Струговцев Денис къытеувыIащ Кубань къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм 
и къэзакъхэм я тхыдэм, къэзакъ формэр, къэзакъ хьэпшыпхэр яригъэлъэгъуащ. 

 

Просмотров: 1082

Поделиться

VK:39834