Члисэжьым унагъуэщIэ щаухуащ

Къэрэшей-Шэрджэсым и члисэжьхэм унагъуэ зыухуагъащIэ куэд къокIуалIэ 
нэчыхьыр ягъэнэхуну. Аргуэру Лермонтов къалэм щыщ зы унагъуэм зыхуагъэзащ 
Псыхуабэ епархием Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэм щиIэ округым и благочиннэ 
щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм нэчыхьым и 
щэхухэр щрагъэкIуэкIын папщIэ. 
Унагъуэ зыухуагъащIэхэм щехъуэхъум, щоджэным ягу къигъэкIыжащ унагъуэр 
ефIэкIуэным утелэжьэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр, япэщIэкIэ абы жиIащ Тхьэм и 
арэзыныгъэр псом зэрынэхъыщхьэр, Шоан бгым щагъуэтар. 

 

Просмотров: 1362

Поделиться

VK:39834