«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм школ Iэмэпсымэхэр зэхуехьэс

«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм и ныбжьэгъуфIхэ!
Мыгувэу гъэ еджэгъуэщIэр щIидзэнущ. Иджыри зэ зыфхудогъазэ ди гъэсэнхэмрэ я 
анэхэмрэ фадэIэпыкъуну школым загъэхьэзырынымкIэ.
ФIыщIэ фхуэтщIу хуэныкъуэ унагъуэхэм яхуэтшэнущ:
Портфелхэр
Альбомхэр
Тетрадхэр
Ручкэхэр
Къэрэндащхэр
Фломастерхэр
Краскэхэр
Кисточкэхэр
Творчествэм папщIэ зыхуеину Iэмэпсымэхэр
Мы гъэм абыхэм хуэныкъуэщ зауэм зи щхьэ къыхэзыха унагъуэхэм щыщ сабийхэр. 
Ипэ иту зыдогъащIэ сабийр здэкIуэ классыр, школ Iэмэпсымэхэр зэхудохьэс, 
шыщхьэуIум и кIэхэм сабийхэм махуэшхуэ къахузэдгъэпэщынущ. 
Япэ классым кIуэхэм псом хуэмыдэу дохъуэхъу. Абыхэм портфелхэр тыгъэ 
яхудощI. 

Просмотров: 11294

Поделиться

VK:39834