Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм къэкIуащ гъунэгъу члисэм и зэгъусэ тхьэлъэIум хэтхэр

2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 12-м Новопавловскэ къалэм и Петропавловскэ члисэм щагъэлъэпIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр. Абы щызэхуэсащ щоджэнхэр, къалэдэсхэр, Кировскэ къалэ округым и къэзакъхэр. Литургие нэужьым щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэгъусэ тхьэлъэIум щызэIущIащ Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм. Зэхыхьэр шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ. 

Просмотров: 1833

Поделиться

VK:39834