Черкесск щагъэлъэпIащ къалэдэсхэм я фэеплъыр

Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам, члисэ зэхуэхьэсам и ухуэныгъэм деж  щагъэтIылъа мывэм, жорыр умэхъын щащIам деж, Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыху цIэрыIуэхэм я цIэ-унэцэхэр зытет дапхъэ щагъэуващ, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и Iэгъуэблагъуэм щыщIалъхьэжахэм, 1936 гъэм зэхакъутам. 

Фэеплъ пхъэбгъум я цIэ тратхащ генералхэу Петрусевич Николай, Никитин Константин, хорунжий Фисенкэ Стефан, щоджэн Хламов Василий, Черкесск и нэгъуэщI цIыху цIэрыIуэхэр. Къалэдэс цIэрыIуэхэм я цIэхэр члисэ зэхуэхьэсам щахъумэ, жорым деж фэеплъ махуэхэм тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкI. 

Просмотров: 2353

Поделиться

VK:39834