Къэрэшей-Шэрджэсым и ныбжьыщIэхэм Афон ЩхъуантIэм зыщагъэпсэху

Мы гъэм Успенскэ Второафонскэ цIыхухъу къулъшырыфым щрагъэжьэжащ Псыхуабэ епархием и «Зелёный Афон» чристэн щIалэгъуалэ зэхуэсым. Мы махуэхэм япэ сменэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и ныбжьыщIэ 18 кIуащ абы. Зэхыхьэм хэтхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, ехъуэхъуащ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. 

 

Просмотров: 1115

Поделиться

VK:39834