Псыхуабэ епархием и щоджэныр хахащ

2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ члисэм щекIуэкIащ Псыхуабэ Епархием и советым и зэIущIэ. Советым хэтхэмрэ члисэ округхэм я благочиннэхэмрэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт я пашэу тепсэлыхьащ  епархием и гъащIэм теухуа Iуэхугъуэхэм. 

2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 16-м Псыхуабэ епархием и щоджэн нэхъыжь Устименкэ Филипп дунейм ехыжа нэужь щоджэныщIэ хахын хуей хъуащ. Епархием и советым хэтхэр дунейм ехыжам и благъэхэм, Iыхьлыхэм, и лэжьэгъуу щытахэм яхуэгузэващ икIи игъащIэкIэ и фэеплъыр мыкIуэдыжыну зыхуагъэзащ. Псыхуабэ епархием и советым щоджэну хихащ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин. Советым хэтхэм зэхуагуэшащ члисэ округхэм я щоджэнхэм я къалэнхэр. 

ЗэIущIэм хэтхэр гуфIащ IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэмрэ тхьэлъэIухэмрэ алан члисэхэм зэрыщаублэжам папщIэ, Аланиер умэхъын зэращIрэ илъэс 1100-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Советым зыхигъэгъуэзащ регентхэр къызэрыщIагъэкIым, Кисловодскрэ Черкесскрэ гъэ еджэгъуэр и кIэм зэрыщынагъэблэгъам, чристэн сабий гъэсапIэри хыхьэу.

Советым хэтхэм псом хуэмыдэу къыхагъэщащ гуманитар дэIэпыкъуныгъэ хуэныкуъэхэм хуэщIэныр. Псыхуабэ епархием зэхуихьэсащ ерыскъыпхъэ тонни 5, япэу зыхуэныкъуэ гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр. Тэрч къэзакъхэм дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ Мелитополь, Запорожьем и нэгъуэщI къалэхэм.

Просмотров: 2322

Поделиться

VK:39834