Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр уэзджынэ гъэзуунымкIэ мастер-класс щыIащ

2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 19-м Псыхуабэ къалэм и Тхьэнапищ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр щыIащ къалэм и Покров члисэм уэзджынэ гъэзуунымкIэ щыIэ школым. Мастер-классыр иригъэкIуэкIащ Покров члисэм и егъэджакIуэ икIи уэзджынэ зыгъэзу Толшинэ Ольгэ. ХьэщIэхэм зыхагъэгъуэзащ уэзджынэ гъэзууным. ЗэIущIэр щиухым члисэм зыщрагъэплъыхьащ. Ар иригъэкIуэкIащ унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. 

Просмотров: 900

Поделиться

VK:39834