Гъэ еджэгъуэр выставкэ пэшым щызэхуащIыжащ

Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я гъэ еджэгъуэр зэхуащIыжащ. Сабийхэм яджащ Члисэмрэ чристэн махуэшхуэхэмрэ я тхыдэр, махуэшхуэ программэхэр, выставкэхэр ягъэхьэзыращ. 

Гъэ еджэгъуэм и иужьрей махуэм, тхьэлъэIу лиутргие нэужьым, сабийхэр щыIащ КъШР-м и выставкэ пэшым, щIыналъэм и тхакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм зыщыхагъэгъуэзам, Хэкум теухуахэм. 

 

Просмотров: 1079

Поделиться

VK:39834