Гъэмахуэ инклюзивнэ зыгъэпсэхупIэр дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ

Мэкъуауэгъуэм и 1-30-хэм епархием сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я «ДыгъафIэ къалэ» ОВЗ Центрым иригъэжьэнущ «Ныкъуэдыкъуэ щIалэхэм я гъэмахуэ инклюзивнэ зыгъэпсэхупIэ зэхуэс» проектыр. Абы унагъуэ 20-м я тхылъхэр ягъэхьащ. Зэхуэсым щIэупщIэ иIэщ. Урысейм къищынэмыщIауэ, нэгъуэщI щIыналъэхэми абы щыщIоупщIэ. Проектыр дэфIыгъыну фыдэIэпыкъуну фыкъыхудоджэ.  

Ди банк реквизитхэр:

ЗыIэрыхьэнур

АНО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК"

 

ИНН/КИО

2626045869

 

Счёт омерыр

407038I0726000000558

 

Банк зыIэрыхьэнур

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. КРАСНОДАР

 

БИК

040349556

 

Корр. счет

30I0I8I0900000000556

Просмотров: 14303

Поделиться

VK:39834