Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр ирагъэплъащ IутIыж колобокым теухуа теплъэгъуэ

2022 гъэм накъыгъэм и 15-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и гъэсэнхэм ирагъэлъэгъуащ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ «Пасхальный колобок» театр теплъэгъуэр. Адэ-анэхэм иджыри зэ ехъуэхъуащ Христос и IутIыжымкIэ, усэ къеджащ, уэрэдхэр жаIащ икIи хьэщIэхэм хуагъэхьэзыра саугъэхэр иратыжащ.

 

Просмотров: 618

Поделиться

VK:39834