Псыхуабэ епархием икIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ щелъэIуну къэкIуахэр Тэтэрстан митрополием и лъапIэныгъэхэм Тхьэ щелъэIуащ

Тэтэрстан митрополием щIыпIэ лъапIэхэм щищI и зи чэзу тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и члисэхэм екIуалIэхэм. 

Зэхыхьэр Волгоград къалэ-зыгъэпсэхупIэм щрагъэжьащ. ЩIыналъэ лъаппIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр къыщыувыIащ Мамаев курганым икIи адэкIэ пащэжащ. 

Тэтэрстан митрополием и Седмиезерскэ Богородицэ къулъшырыфым кIуа нэужь, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр акафист уэрэдым хыхьэу Тхьэ щелъэIуащ, къыкIэлъыкIуэ махуэм Казан и Богородицэ тхьэлъэIу литургием хэтащ Тхьэм и Анэм и теплъэм деж щрагъэкIуэкIам. 

Унэм къыщагъэзэжым щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм тхьэлъэIу литургие ирагъэкIуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ Болгарский Авраамий папщIэ.

Просмотров: 631

Поделиться

VK:39834