Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Георгиевском члисэм

2022 гъэм накъыгъэм и 5-м и пщыхьэщхьэм, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Георгиевскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константинрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къэзакъхэмрэ къалэдэсхэмрэ. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, Инджылым къеджащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэ ящихуащ.

Просмотров: 1388

Поделиться

VK:39834