НэщI Иным щоджэным Черкесск и унэ-интернатым и нэIэм щIэтхэр щэхухэм хигъэгъуэзащ

2022 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м, НэщI Иным, КъШР-м жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкуъэхэмрэ я Республикэ унэ-интернатым щыпсэухэм гуэныхьхэр Iуэтэжыным и  щэхухэм зыщыхагъэгъуэзащ. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр интернатым щыIэхэм ягу къигъэкIыжащ тхьэмахуэм къэхъуахэр. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм иратащ «Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ»  журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр. 

 

Просмотров: 757

Поделиться

VK:39834