Псыхуабэ епархием и щоджэнхэм етIуанэу сымаджэщым жор псыр ягъэшащ

2022 гъэм щIышылэм и 19-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Псыхуабэ епархием и благочиние псоми я щоджэнхэм жор ящIа псыхэр ирагъэшащ коронавирус узыфэр зыпкъырытхэмрэ сымаджэщхэм щылажьэхэмрэ я деж. Апхуэдэ Iуэху япэу нэгъабэ ирагъэкIуэкIащ.

Махуэшхуэм и гуфIэгъуэр члисэхэм щыдэзымыгуэшыфхэр чристэнхэм ягъэгуфIащ я гулъытэкIэ, мы гъэм щоджэнхэм псы инфекцэ сымаджэщхэм я закъуэкъым здрагъэшар, атIэ нэгъуэщI сымаджэщхэми ягъэшащ. Члисэ е тхьэлъэIу пэш зиIэ медицинэ IуэхущIапIэхэм щоджэнхэм псы щагъэнэхуащ.

Просмотров: 1379

Поделиться

VK:39834