УнафэщIыр ехъуэхъуащ къалэ-зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ

2022 гъэм щIышылэм и 13-м Железноводск къалэ-зыгъэпсэхупIэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и концерт залым щекIуэкIащ Христос и Хъуромэ, ИлъэсыщIэ концерт. Къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ къалэ Администрацэм и унафэщIхэр, щIыналъэм и депутатхэр, къалэ думэр ехъуэхъуащ. Железноводск и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей Тхьэм нэхъыбэрэ ф1ыщ1э хуащ1ыну захуигъэзащ.

Просмотров: 463

Поделиться

VK:39834