Псыхуабэ епархием аргуэру къыхилъхьащ псапэ Iуэхур

2022 гъэм щIышылэм и 16-м Псыхуабэ и спорт лъэхъэнэр къызэIуахынущ псапэ IуэхукIэ. Спорт махуэшхуэр къызэрегъэпэщ KAVKAZ RUN проектым Псыхуабэ епархиемрэ КИФЩI-м и щыхьэрым и администрацэмрэ щIыгъуу. Федотенковая Миленэ и хъуэпсапIэр – профессиональнэ спорт коляскэр – ягъэзащIэ. Миленэ чемпионкэ хъуну хуейщ, Ставропольем и цIэр игъэIуну, езым хуэдэу сабийхэм гугъэ яритыну.

Махуэшухэр щIышылэм и 16-м ирагъажьэ, сыхьэти 9-м, Провал гуэлым деж. Псыхуабэ и Гагаринэ бульварым деж сыхьэтитIым и кIуэцIкIэ къыщажыхьынущ абыхэм. Километри 3-2-кIэ зэпэIэщIэу къыщыпхуэжыхьынущ е хуэму ущызекIуэфынущ. ЗыщрагъэтхкIэ абы хэтхэм старт пакет кърат, медаль щIыгъуу.

Зэхыхьэм гукъыдэж зиIэ псоми хэтыну Iэмал яIэщ, сайтым зыщрагъэтхыу. Абы папщIэ сайтым www.kavkaz.run.

ЩIышылэм и 16-м (Псыхуабэ къалэ, Провал утым деж).

09:00 – 10:30 – зэхыхьэм хэтхэм сертификатхэр щрат

11:30 – 11:45 – зэхыхьэр къызэIуахынущ

11:45 – 11:55 – зыкъызэщIагъэплъэнущ

11:55-12:00 – старт колоннэр ягъэув

12:00 – къэжыхьын щIадзэ

13:00 – зэхыхьэр и кIэм нагъэс

14:00 – зэхыхьэр зэхуащIыж

Просмотров: 5724

Поделиться

VK:39834