Сабий IуэрыIуатэ ансамблым хэтхэр члисэм зыплъыхьакIуэ щыIащ

КъБР-м и Прохладнэ къалэм гъуазджэхэмкIэ и сабий школым и «Родничок» сабий IуэрыIуатэ ансамблыр Никольскэ члисэм къэкIуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн Еремеев Андрей сабийхэм яхутепсэлыъхьащ Христос и Хъуромэм, тхыдэм хигъэгъуэзащ, члисэм и лъапIэныгъэхэм хутепсэлъыхьащ. Псом хуэмыдэу Хъуромэ вертепыр ягу дыхьащ.

Просмотров: 1248

Поделиться

VK:39834