Архиепископ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур

2021 гъэм щIышылэм и 7-м пщыхьэщхьэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэмрэ Псыхуабэ благочинием и члисэхэм я унафэщIхэмрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэ зыгъэпсэхупIэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ.

ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи IэфIыкIэхэр игуэшащ. ИужькIэ щоджэнхэмрэ члисэ зэхуэхьэсам и хорхэмрэ колядкэхэр жаIащ. Члисэм и пщIантIэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ къащыпэплъэрт мэлхэр.

Просмотров: 1790

Поделиться

VK:39834