Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Христос и Хъуромэм

2022 гъэм щIышылэм и 6-м, Хъуромэ Сочельникым и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Христос и Хъуромэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Щоджэн нэхъыщхьэм и къулыкъум хэтащ къалэдэсхэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым махуэшхуэм щIыхь хуищIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм игъэнэхури шхыныгъуэр яритащ.

Просмотров: 1039

Поделиться

VK:39834