Щоджэным Черкесск и СИЗО-м умэхъын къулыкъур щищIащ

КъШР-м и ОФСИН-м и сайтым къызэрыщыхьамкIэ, тезырхэр зрагъэпшын цIыхубзищым гупыж ящIащ умэхъын къулыкъур ящIэну. Щэхухэр иригъэкIуэкIащ щоджэн Малютин Геннадий, IуэхущIапIэр зи нэIэм щIэтым.

Ахэр щоджэным мызэ-мытIэу епсэлъащ икIи чристэн фIэщхъуныгъэм и лъабжьэхэм зыхагъэгъуэзащ. Щэхухэм иужькIэ щоджэным абыхэм я упщIэхэм жэуап иритащ икIи чристэн цIыхум и гъащIэм и лъабжьэхэм къытеувыIащ.

Просмотров: 1108

Поделиться

VK:39834