Щоджэныр зауэлIхэм ехъуэхъуащ я щIэныгъэм хагъэхъуэну

2021 гъэм дыгъэгъазэм и 1-м Урысей армэм щрагъэжьащ гъэ еджэгъуэщIэр. Дзэ часть 31681-м и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Андреев Евгений зауэлIхэр къыхуриджащ гуапагъэ ящIэну, гуэныхьхэр къызэранэкIыну, Iуэху мыщхьэпэхэр къагъэнэну. Щоджэныр хъуэхъуащ Тхьэм и нэфI къащыхуэну зауэлIхэм, я щIэныгъэм хагъэхъуэну.

Просмотров: 976

Поделиться

VK:39834