Усть-Джегута щыIущIащ члисэм и махуэшхуэм

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м, Тхьэм и Уэхьий Михаил и махуэм, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Усть-Джегута къалэм и Михайловскэ члисэм и зэгухьэныгъэм щыIущIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм. 1885 гъэм пащэ члисэм и тхыдэм, 2021 гъэм ар 136 пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэ хъуащ икIи члисэм зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкI. Махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александр. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щызэхуэсащ къэзакъхэр, къалэдэсхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм ехъуэхъуащ КъШР-м и Усть-Джегута районым и унафэщIхэр. Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ члисэм щызэхуащIыжащ.

Просмотров: 723

Поделиться

VK:39834