Вера радиор Налшык щолажьэ

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м Вера радиом и япэ сигналыр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыIуащ. 2016 гъэ лъандэрэ а радиор цIыхухэм яцIыху, Кавказ Ищхъэрэм Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл республикэм япэу щыкIуам а Iуэхум арэзы зэрытехъуэрэ. Илъэситхум къриубыдэу радиом пщIэрэ абы едаIуэхэм я лъагъуныгъэрэ къилэжьащ.

Техникэ Iуэхухэм я зэранкIэ абы къызэщIиубыдэр республикэм и языныкъуэ щIыпIэхэрщ, республикэм и къалащхьэми лъэIэсыртэкъым. Налшыкдэсхэм я лъэIукIэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт передатчикымкIэ яригъэгъэIэпхъуэри сигналым и инагъым зригъэубгъуащ.

Федеральнэ зэпеуэ нэужьым хуит зэращIрэ, программэр Налшык 104,4 FM частотам къыщеубыд, сигналым и инагъым 2,5-кIэ хэхъуащ. Вера радиом Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми иджы ущедаIуэ мэхъу.

Станцым и программэм увыпIэфI щеубыд щIыналъэхэм я щэнхабзэм и тхыдэм теухуа хъыбархэм: Вера радиом и фIыгъэкIэ республикэм и цIыхухэм фIэщхъуныгъэм теухуа щIэ куэд къызэращIэнум, Кавказым и чристэн тхыдэм зэрызыхагъэгъуэзэнум, лъапIэныгъэхэм, щIыпIэ щIэщыгъуэхэм, ди гъусэу псэу

цIыхухэм ятеухуауэ», - жиIащ архиепископ Феофилакт Вера радиом едаIуэхэм защыхуигъазэм.

Просмотров: 847

Поделиться

VK:39834