Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и щIалэгъуалэм концертым фрагъэблагъэ

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м, Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щекIуэкIынущ опереттэмкIэ Театрым и уэрэджыIакIуэхэмрэ Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и щIалэгъуалэмрэ я пшыхь. Программэм хагъэхьащ киномрэ мультфильмхэмрэ щыжаIэ уэрэдхэр. Фыкъеблагъэ!

Просмотров: 531

Поделиться

VK:39834