Налшык республикэ зэпеуэм хэтхэр члисэ зэхуэхьэсам щыIащ

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Налшык къалэм щызэхалъхьэжащ «Динымрэ пщIэмрэ» республикэ зэпеуэм кърикIуахэр. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ министерствэм.

Зэхьэзэхуэм хэтахэр щыIащ апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Члисэм и тхыдэм, архитектурэм зэпеуэм пашэ щыхъуахэр хигъэгъуэзащ къардэн Артунов Георгий.

Просмотров: 597

Поделиться

VK:39834