Архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 10-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь, Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм щепсэлъэным пищащ Псыхуабэ еапрхием и ЩIалэгъуалэ центрым.

Просмотров: 1385

Поделиться

VK:39834