Черкесск щекIуэкIащ етIуанэ Баталпашинскэ къеджэныгъэхэр

Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIащ II Баталпашинскэ къеджэныгъэхэр. Ар трахуащ Баталпашинскэ станицэм и Никольскэ члисэм члисэ зэхуэхьэса цIэр зэрыфIащам, Николаевскэ члисэ зэхуэхьэсар зэрагъэнэхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъум, Хоперскэ аузыр илъэс 325-рэ зэрырикъум. Зэхуэсым хэтащ Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ щIэныгъэлIхэр, Белоруссиемрэ Чехиемрэ щыщхэр.

Конференцэр ирагъэжьащ Члисэ, къэзакъ музейм и тхыдэм и зыплъыхьакIуэкIэ. Пленарнэ зэIущIэм хэтхэм фIэхъус ярихащ щоджэн Гурин Александр, щIэныгъэлIхэм лэжьыгъэфI къехъулIэну зыхуэзыгъэзар. КъШР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщI Ляшовэ Еленэ зэхыхьэм республикэм щыпсэухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхигъэщащ. Конференцэм хэтхэм апхуэдэу фIэхъус ирахащ къэзакъхэм я лIыкIуэхэм, «Царьград» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм.

ЗэIущIэм доклад 11 къыщеджащ, абы хэтхэм я упщIэхэм жэуап иратащ къэпсэлъахэм. КъызэгъэпэщакIуэхэм докладхэр зэхуэхьэсыжауэ къыдагъэкIынущ.

Просмотров: 1477

Поделиться

VK:39834