Архиепископ Феофилакт Тхьэм и Жор тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

2021 гъэм фокIадэм и 26-м, Тхьэм и Жорым и махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Жорыр гъэлъэпIэным теухуа къулыкъур, тхьэлъэIур икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

ФокIадэм и 27-м, махуэшхуэм, архиепископ Феофилакт Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм къэзакъхэмрэ Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн сабий садым и гъэсэнхэмрэ IущIащ.

ТхьэлъэIу лиутргием хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Кисловодск округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоаннрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фэеплъ пхъэбгъухэр игъэнэхуащ къэзакъхэм я цIэхэр зытетыр – георгий и кавалерхэр.

Апхуэдэу пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген дамыгъэ лъапIэр иратащ. Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Гермоген хуигъэфэщащ щихъ Радонидский Сергий и орденым и II нагъыщэр. Зэхыхьэр щиухым абы хэтахэм зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.

Просмотров: 1796

Поделиться

VK:39834