Архиепископ Феофилакт Дмитриевский Андрей и Iыхьлыхэм хуэгузэващ ар дунейм зэрехыжам папщIэ

Пастыр нэхъыщхьэм и тхыгъэм щыжиIащ:

«ГущIыхьэ сщыхъуащ Ставрополь крайм Сафонов В. И. и цIэр зезыхьэ и музыкэ колледжым и унафэщI Дмитриевский Андрей дуней зэрехыжар.

Андрей Олег и къуэм а еджапIэр къиухауэ щытащ. Консерваторие нэужьым илъэс 20-кIэ КМВ-м и Къэрал филармонием щылэжьащ. Абы щыщу илъэсипщIкIэ художественнэ унафэщIу.

2017 гъэм, музыкэ колледжым и унафэщIу щыткIэрэ, Андрей Псыхуабэ епархием дэлэжьэн щIидзащ, епархием и регент курсхэм зригъэужьащ, дунейпсо члисэ-жылагъуэ хор зэхуэсхэр къызэригъэпэщащ.

Дмитриевский Андрей музыкант цIэрыIуэу щытащ. Абы уеуэршэрылIэну сыт щыгъуи щIэщыгъуэт, урыс щэнхабзэм, классикэ макъамэм и къэкIуэнум иригузавэт. Андрей быдэу и фIэщ хъурт гъуазджэм и мыхьэнэр зэрыиныр.

Андрей фIэщхъуныгъэ быдэ зиIэ чристэн цIыху гуапэт. И гъащIэ мащIэм къриубыдэу абы светскэ, члисэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. И благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, и гъэсэнхэмрэ лэжьэгъухэмрэ сыхуогузавэ. Абы и фэеплъыр хъума хъунущ классикэ гъуазджэмрэ урыс щэнхабзэмрэ хъумэным теухуа и лэжьыгъэхэм пащэм».

Просмотров: 1908

Поделиться

VK:39834