Къэзакъ чристэн клубыр Новопавловск щрагъэжьэжащ

Новопавловск щрагъэжьащ «Сечь» къэзакъ чристэн дзэ-патриот клубым и лэжьыгъэр. Клубым и гъэсэнхэм я лэжьыгъэр залыщIэм щрагъэжьащ. Зэхыхьэм хэтащ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Роговой Владимиррэ Псыхуабэ епархием и Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Гордин Александр.

Щоджэныр спортсмен ныбжьыщIэхэмрэ тренерхэмрэ Тхьэ яхуелъэIуащ, узыншагъэ быдэ, спорт ехъулIэныгъэ яIэну захуигъэзащ.

Просмотров: 1320

Поделиться

VK:39834