Чристэн волонтерхэм пащэ Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэухэм ядэIэпыкъуным

Мы махуэхэм Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и волонтёрхэр хэтащ «Гуапагъэм и зэман» псапэ Iуэхум. Ар къызэригъэпэщащ КъШР-м и МВД-м и Жылагъуэ советым. А махуэм волонтёрхэр ядэIэпыкъуащ бынунагъуэшхуэ, хуэмыщIа унагъуэм къахэкIа сабий 450-м, сабий-ныкъуэдыкъуэхэм.

Просмотров: 1325

Поделиться

VK:39834