Тэрч къэзакъхэм я махуэм члисэхэм гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щрагъэкIуэкIынущ

2021 гъэм фокIадэм и 7-м Тэрч къэзакъхэм ягъэлъэпIэнущ апостол, тэрч къэзакъхэм я хъумакIуэ Варфоломей и фэеплъ махуэмрэ дзэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 444-рэ зэрырикъумрэ. Архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ тхьэлъэIур Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсамрэ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэмрэ щрагъэкIуэкIынущ. ТхьэлъэIум сыхьэти 8.00-м щIидзэнущ. Махуэшхуэ литургиер епархие псоми щрагъэкIуэкIынущ, тэрч къэзакъхэр щыпсэу щIыпIэхэм.

Просмотров: 2302

Поделиться

VK:39834