Регент Iэзагъэм зыхэзыгъэгъуэзэнухэр фыкъыдогъэблагъэ

Псыхуабэ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм фрегъэблагъэ «Регент Iэзагъэм и лъабжьэхэр» факультативым. Мы телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ: 8 928 363 56 74, иподиакон Стацюк Михаил.

Просмотров: 2583

Поделиться

VK:39834