ЩIалэгъуалэ клубым жыджэру хэтхэр умэхъын ящIащ

2021 гъэм шыщхьэуIум и 22-м Новопавловскэ къалэм Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и щIалэгъуалэ клубым жыджэру хэтхэр щызэхуэсащ умэхъын щIыным и щэхухэм. Клубым хэтитIым папщIэ ахэр Тхьэ елъэIуащ, чристэн диныр къэзыщтахэм. ЗэIущIэхэмрэ зэпсэлъэныгъэхэмрэ мазэ зыбжанэм къриубыдэу Чристэн диным теухуа куэд къащIащ. Жор ящIыным и пэ къихуэу клубым жыджэру хэтхэр зэпсэлъащ. Щэхухэр щIалэгъуалэ клубым хэтхэм я къэхъугъэ нэхъыщхьэ хъуащ.

Просмотров: 1576

Поделиться

VK:39834