Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Смоленскэ члисэм

2021 гъэм шыщхьэуIум и 10-м, Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэр щагъэлъапIэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Смоленскэ члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ.

ТхьэлъэIу литургиер щоджэн нэхъыщхьэм драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, Побегайловкэ къуажэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Горбачев Михаил, Смоленскэ члисэм и унафэщI щоджэн Глухов Николай, къардэн Копач Петр. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэр.

Литургие нэужьым зэгъусэ тхьэлъIэур иригъэкIуэкIащ Щихънагъым, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

Просмотров: 3698

Поделиться

VK:39834