Щоджэныр зауэлIхэм ехъуэхъуащ бригадэм и махуэмкIэ

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м щоджэн Андреев Евгений щыIащ КъБР-м и дзэ часть 31681-м. А махуэм гупым игъэлъэпIащ бригадэм и махуэр. Щоджэныр зауэлIхэмрэ офицерхэмрэ ехъуэхъуащ икIи я лэжьыгъэ мытыншымкIэ Тхьэр къадэIэпыкъуну захуигъэзащ.

Просмотров: 758

Поделиться

VK:39834