Черкесск щытепсэлъыхьащ сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэм я шынагъуэншагъэм

«Народный Фронт «За Россию» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм щIыналъэм щиIэ къудамэм и жэрдэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэсым зэIущIэ щекIуэкIащ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм я шынагъуэншагъэм теухуауэ.

Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ ныбжьыщIэхэм адэ-анэхэр зэрыкIэлъыплъым теухуа Iуэху зэIумыбзхэм, сабийхэм гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэр зэрагъакIуэм, къат куэду зэтет унэхэм, зыгъэпсэхупIэхэм, гъуэгухэм абыхэм щагъуэтынкIэ хъуну фэбжьхэм.

ЗэIущIэ нэужьым къэрал органхэмрэ жылагъуэмрэ я лIыкIуэхэм я къалэнхэр къагъэлъэгъуащ, сабий фэбжьхэр зыгъэмэщIэнур. Зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

Просмотров: 1151

Поделиться

VK:39834